Szkolenia

Organizacjom (firmom, instytucjom) oferujemy profesjonalne i skuteczne szkolenia m.in. z
zakresu:

 • motywacji
 • negocjacji
 • sprzedaży
 • komunikacji
 • budowania zespołu
 • asertywności
 • zarządzania sobą w czasie
 • zarządzania poprzez cele
 • zarządzania wiekiem
 • zarządzania jakością
 • coachingu

Prezentujemy propozycje szkoleń. Zakres każdego szkolenia dostosowujemy do potrzeb zamawiającej go firmy.

Sale szkoleniowe wybierane są przez klienta na terenie całego kraju. Szczegóły ustalamy indywidualnie.


Cele
Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i narzędzi do efektywnego zarządzania strategicznego.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie wiedział jaka jest istota, etapy i metodyki zarządzania strategicznego
 • będzie wiedział jakie są zasady, metody oraz uwarunkowania procesu planowania strategicznego
 • będzie wiedział jakie są uwarunkowania oraz bariery skutecznego wdrażania strategii
 • będzie wiedział jakie są metody monitoringu realizacji celów strategicznych
 • będzie potrafił skonstruować misję i wizję przedsiębiorstwa
 • będzie potrafił dokonać analizy SWOT


Cele
Przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem oraz trening kompetencji
kierowniczych uczestników.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady organizacji pracy kierowniczej
 • będzie potrafił skutecznie delegować zadań podwładnym
 • będzie znał zasady zarządzania czasem i planowania
 • podniesie umiejętności kierowania zespołem pracowników


Cele
Przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym oraz trening
kompetencji uczestników w zakresie kierowania projektem.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady organizacji pracy w ramach projektu
 • będzie znał zasady kierowania pracą grupy
 • będzie potrafił zastosować metody grupowego rozwiązywania problemów
 • będzie potrafił wykorzystać systematyczne procedur realizacji projektu
 • będzie potrafił wykorzystać metody strukturyzacji projektu w ramach struktury organizacyjnej


Cele
Przekazanie wiedzy i technik niezbędnych skutecznego zarządzania w warunkach zmiany oraz trening
kompetencji uczestników w tym zakresie.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił zdiagnozować swój indywidualny styl kierowania
 • podniesie umiejętności wywierania wpływu w sytuacjach trudnych
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania skutecznego przywództwa
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania tworzenia kultury organizacyjnej zorientowanej na
  efektywność
 • będzie znał podstawy zarządzania procesowego
 • będzie wiedział, jakie są uwarunkowania skutecznego zarządzania w warunkach zmiany


Cele
Przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do skutecznej obsługi Klienta oraz wzrost kompetencji
uczestników
w zakresie obsługi Klienta.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafi zdiagnozować potrzeby Klienta
 • będzie potrafił efektywnie komunikować się z Klientem
 • będzie potrafił przezwyciężać sytuacje trudnych w kontakcie z klientem
 • podniesie poziom umiejętności bezpośredniej obsługi Klienta


Cele
Przekazanie wiedzy i technik niezbędnych do prowadzenia skutecznych negocjacji i sprzedaży oraz wzrost
kompetencji uczestników w zakresie negocjacji i technik sprzedaży.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał zasady negocjacji nastawionych na współpracę
 • będzie potrafił przygotować się do negocjacji
 • będzie znał style i typy negocjacji
 • będzie potrafił skutecznie przezwyciężać manipulacje w negocjacjach
 • będzie potrafił rozpoznać i stosować podstawowe taktyki negocjacyjne


Cele
Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i narzędzi do konstruowania i realizacji strategii
marketingowej
w firmie.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał podstawy marketingu i zarządzania marketingowego
 • będzie wiedział jakie są zasady budowania marki
 • będzie potrafił zastosować w praktyce zasady komunikacji marketingowej
 • będzie potrafił zastosować w praktyce zasady zarządzania marką
 • będzie znał zasady planowania marketingowego i tworzenia strategii marketingowych


Cele
Przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem i organizacji
pracy.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił planować i organizować pracę własną
 • będzie potrafił organizować pracę zespołu
 • będzie potrafił zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i
  wykorzystania czasu
 • będzie potrafił organizować efektywne spotkania zawodowe


Cele
Przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia prezentacji i spotkań
zawodowych.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie wiedział, jakie są funkcje i cele spotkań zawodowych
 • będzie wiedział, jakie są zasady przeprowadzenia efektywnej prezentacji
 • będzie wiedział, jakie są sposoby na przezwyciężenie tremy przed wystąpieniem publicznym
 • będzie potrafił zastosować do prezentacji metody audiowizualne
 • będzie wiedział, w jaki sposób sterować przebiegiem spotkania


 • Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej – empiryczna baza teorii Integracji Sensorycznej
 • Metody diagnozy i występowanie zaburzeń integracji sensorycznej
 • Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje
 • Wykorzystanie SI w diagnozie i terapii z nadpobudliwością psychoruchową
 • Inwentarz percepcji czuciowej
 • Stymulacja systemu czuciowego – aktywności dotykowe
 • Dyspraksja
 • Obniżony poziom graficzny a terapia SI
 • Sesja terapeutyczna w warunkach gabinetowych
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej w świetle teorii SI
 • Zależności między procesami SI a rozwojem zdolności słuchowo-językowych
 • Objawy stanowiące wskazania do badania dysfunkcji SI
 • Zastosowanie terapii SI w pracy
 • Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu
 • Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie programów terapeutycznych i propozycji ćwiczeń do
  poszczególnych syndromów, ćwiczenia na sali
 • Dysfunkcje modulacji u osób z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi
 • Zajęcia warsztatowe na Sali treningowej – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń
  terapeutycznych
 • Warsztaty, praca w zespołach: Terapia obronności dotykowej i dyspraksji


 • Nowy paradygmat rynku
 • Trendy i zmiana w zachowaniach nabywczych i konsumpcyjnych oraz społecznych
 • Przenikanie się rynków i produktów
 • Współtworzenie wartości – marketing wsteczny, prosumentyzm i coopetition
 • Inkorporacja klienta
 • Współczesny klient = suma doświadczeń i oczekiwań w procesie współtworzenia i współkonsumpcji
  produktu
 • NIH vs. PFS, Budowanie ekosystemów biznesowych
 • Wykład monograficzny na wybrany temat, związany z pracą zawodową uczestników
 • Crowdsourcing Marketing 720° Zmiana paradygmatu – marketing 3.0
 • Klient jako medium
 • Nowoczesne technologie w służbie marketingu i zarządzania
 • Percepcja/postrzeganie komunikatów marketingowych
 • Zarządzanie uwagą/skupianie zainteresowania/remarketing
 • Przewaga konkurencyjna jako niestabilna dynamika
 • Zarządzanie doświadczeniami
 • DNA innowatora
 • SMP, RTB, USP
 • Budowanie i zarządzanie kulturą zaangażowania
 • Myślenie systemowe, Mistrzostwo osobiste
 • Budowanie wspólnej wizji, Zespołowe uczenie się
 • Coachingowy styl zarządzania jako nowoczesna metoda angażowania i rozwoju pracowników
 • Wybrane metody rozwijania pracowników – ich charakterystyka i korzyści
 • Coaching a rozwój kompetencji
 • Metody coachingowe wykorzystywane w zarządzaniu


 • Wstęp do zarządzania projektami, analiza przedprojektowa z wykorzystaniem narzędzi myślowych
  teorii
  ograniczeń
 • Chmura
 • Gałąź negatywna
 • Analiza biznesowa projektu
 • Zarządzanie celami i zakresem projektu
 • Zarządzanie celami i zakresem projektu
 • Ocena rentowności i wybór projektów, Budżetowanie projektów
 • Planowanie projektu i zarządzania realizacją – analiza
 • Podstawy planowania projektu
 • Metoda łańcucha krytycznego w projekcie
 • Kanban w redukcji złej wielozadaniowości
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zaawansowane techniki efektywności osobistej w projekcie
 • Zwinne metody zarządzania projektami o niestabilnym zakresie
 • Zarządzanie projektem rozwoju biznesu
 • Drzewo strategii i taktyki zarządzania portfelem projektów
 • Ludzie w projekcie – zarządzanie
 • Komunikacja w projekcie
 • Praca z zespołem projektowym
 • Indywidualny rozwój talentów kierownika projektu

Galeria

Zapoznaj się z naszą propozycją współpracy!

Sprawdź,

czy nie potrzebujesz innej formy pomocy: coachingu, mentoringu lub doradztwa.

Kontakt