Regulamin szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Damian Michalik „Bomba-Mix” – Damian Michalik Coach Studio | Coach Polska
Regulamin szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń on-line
organizowanych przez Damian Michalik „Bomba-Mix”

 

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Damian Michalik „Bomba-Mix”.
 2. Organizatorem szkoleń jest Damian Michalik „Bomba-Mix” z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Piaski 148, NIP 6260336964.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi szkoleniowej.

 

2. Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Damian Michalik „Bomba-Mix”.
 3. Wykładowca -osoba będąca współpracownikiem  Kancelarii Prawnej IURISCO Edyta Przybyłek lub trenerem Coach Studio (coachstudio.com.pl).
 4. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta e-mailowej (pod adres biuro@coachstudio.com.pl)  informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 5. Uczestnik – osoba pełnoletnia, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 6. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 7. Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 8. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z urządzenia elektronicznego, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 9. Zgłoszenie – przesłanie chęci udziału w Szkoleniu wraz ze wskazaniem danych: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem, nr telefonu do kontaktu, dane do faktury na adres biuro@coachstudio.com.pl  lub poprzez interaktywny formularz opublikowany na stronie www Organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

 

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Organizatora przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: coachstudio.com.pl zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-reklamowych (mailing, ulotka, baner).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie zgłoszenia mailem na adres biuro@coachstudio.com.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 5 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce i czas szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, oraz szczegółowy program szkolenia, jak również wymagania sprzętowe w przypadku szkolenia on-line).
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność dokonanej płatności za szkolenie. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności. W przypadku Szkoleń tradycyjnych otwartych liczba uczestników nie może przekroczyć 30 osób.
 4. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie elektroniczne z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
 5. Organizator wystawia faktury VAT.

 

4. Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie com.pl  w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto  03 1050 1230 1000 0090 9217 9408 ING Bank Śląski S.A. po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie w ustalonym terminie.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 8. Udostępnienie przez Organizatora linku do szkolenia  on-line możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

 

5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia lub też w każdym czasie jeśli liczba uczestników nie przekroczy 6 osób. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat za szkolenie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. Organizator nie zwraca w takim wypadku kosztów dojazdu, parkingów, noclegu czy wyżywienia Uczestnika.

 

6. Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem na adres: biuro@coachstudio.com.pl
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wiąże się z zatrzymaniem części opłaty przez Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 7 dni od wniesienia opłaty, jednak nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia wiąże się z zatrzymaniem przez Organizatora 50 % opłaty za szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po upływie 7 dni od wniesienia opłaty lub też na 1 dzień przez szkoleniem lub w dniu szkolenia wiąże się z zatrzymaniem przez Organizatora 70 % opłaty za szkolenie.
 3. W razie nieprzewidzianych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

 

7. Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać mailowo na adres: biuro@coachstudio.com.pl
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu reklamacji a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

 

8.Przetwarzanie danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Organizator  informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej i wystawienia Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 6. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Przeciwdziałanie epidemii Covid-19
 1. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń tradycyjnych otwartych, wykładowcom oraz osobom zaangażowanym w organizację szkoleń wprowadza się następujące zasady:
 2. a) szkolenia tradycyjne otwarte odbywają się w mniejszych grupach zajęciowych (max. 30 uczestników), aby zapewnić między uczestnikami bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m), przy zachowaniu obowiązującego na dzień szkolenia reżimu sanitarnego;
 3. b) każdy Uczestnik w trakcie szkolenia ma obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, a przy wejściu do pomieszczenia w którym odbywać się będzie szkolenie, uczestnik ma każdorazowo obowiązek zdezynfekować dłonie;
 4. c) poczęstunek dla uczestników (jeśli wyszczególniony w ofercie szkolenia) zostanie przygotowany w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności zostanie podany w jednorazowych, zamkniętych opakowaniach;
 5. d) warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest poddanie się przez Uczestnika bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciał przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie szkolenie. W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38 st. C) lub wyraźnych oznak zakażenia COVID-19 (np. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie) Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu, o czym zostanie poinformowany przy zachowaniu wszelkich reguł ostrożności i prywatności uczestnika. W takim przypadku zastosowanie ma § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.